vol.46-[Climate Change Report] 코이카 무상원조로 광산을 복원하다

 

자연환경녹색개발부에서 코이카랑 협력하여 “광산 부작용을 줄이기 위한 경영” 프로젝트를 실행하기로 하였다.

그리하여 오늘 국회의원, 자연환경녹색개발부 어용 장관과 대한민국 코이카 몽골 사무소 최흥열 소장이 본 계약에 사인을 했다. 4년 동안 실행할 본 프로젝트는 광산 복원을 위한 전문가들의 역량을 개발하는 교육센터도 만들 예정이다.

또한 양쪽은 광산에서부터 비롯되는 부작용 줄이기, 친환경적인 광산 홍보와 복원 환경 정비에 함께 협력하기로 하였다. 코이카 무상원조 7백 8십만 달러로 실행될 이 프로젝트는 광산 부작용 때문에 파괴된 땅이 복원할 수 있는 가능성을 갖게 한다.

 

“Койка”-ын буцалтг?й тусламжаар н?х?н сэргээлт хийнэ

 

БОНХЯ, Солонгосын “КОЙКА” байгууллагатай хамтран “Уул уурхайн с?р?г н?л??ллийг бууруулах менежментийн чадавхийг бэхж??лэх” т?слийг хэрэгж??лэхээр боллоо.

Хамтран ажиллах санамж бичигт УИХ-ын гиш??н, БОНХ-ийн сайд С.Оюун, БНСУ-ын “КОЙКА”-ын Монгол дахь суурин т?л??л?гч Чой Хын Ёл нар ?н??д?р гарын ?сэг зурлаа. Д?рв?н жил хэрэгжих уг т?слийн х?рээнд уул уурхайн н?х?н сэргээлт хийх мэргэжилтнийг чадавхжуулах сургалтын т?втэй болох юм байна.

М?н хоёр тал уул уурхайгаас ??дэлтэй с?р?г н?л??ллийг бууруулах, байгаль орчинд ээлтэй уул уурхайг нэвтр??лэх, н?х?н сэргээлтийн эрх з?йн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. “КОЙКА”-ын буцалтг?й тусламжийн  7.8 сая ам.долларын санх??жилтээр хэрэгжих т?слийн х?рээнд уул уурхайн ашиглалтаас н?х?н сэргээгдэлг?й орхигдсон газарт жишиг н?х?н сэргээлт хийх боломж б?рдэх юм байна.

о

Б.Буд

 

샤르 메데 신문  (원문: http://shuud.mn/?p=384918 )